Web 2.0 Tools

into Hybrid Education

Introducing the Web 2.0 Tools into Hybrid Education website

 

This website supports 7 languages: English, Czech, German, Latvian, Portuguese, Spanish, and Turkish. You can change the page language in the top right corner.

In the following sections you can find out the following:

  • Project – what are Web 2.0 tools for hybrid education and what is the essence of the project;

  • Partners – partner organizations that were involved in the development of the project;

  • Intellectual Outputs – summary of the project’s development, target audience, modules and video series, e-learning platform and digital e-guides.

  • Guide Tools – Digital e-guides that inform you about hybrid education, Web 2.0 examples and their resources for teachers and lessons;

  • E-learning platform – free courses on 13 different Web 2.0 tools on YouTube with subtitles in 7 languages: English, Czech, German, Latvian, Portuguese, Spanish and Turkish. You can access subtitles through the YouTube video settings (gear icon).

Register to start training and after each e-platform video course, there will be a test. Once a test is completed successfully, you will be able to print out a certificate in the section “My certificates” under your account’s username.

🇱🇻 Latviešu – Iepazīšana ar Web 2.0 rīkiem hibrīdizglītības vietni

Šī vietne atbalsta 7 valodas: angļu, čehu, vācu, latviešu, portugāļu, spāņu un turku. Lapas valodu var nomainīt augšējā labajā stūrī.

Nākamajās sadaļās ir iespējams uzzināt:

  • Projekts – kas ir Web 2.0 rīki hibrīdizglītībai un kāda ir projekta būtība;

  • Sadarbības partneri – partnerorganizācijas, kas bija iesaistītas projekta izstrādē;

  • Intelektuālie rezultāti – projekta izstrādes kopsavilkums, mērķauditorija, moduļi un video sērijas, e-mācību platforma un digitālie e-ceļveži;

  • Rokasgrāmatas rīki – Digitālie e-ceļveži, kas informē par hibrīdizglītību, Web 2.0 piemēri un to resursi skolotājiem un stundām;

  • E-apmācības platforma – bezmaksas kursi par 13 dažādiem Web 2.0 rīkiem vietnē YouTube ar subtitriem 7 valodās: angļu, čehu, vācu, latviešu, portugāļu, spāņu un turku. Subtitriem var piekļūt, izmantojot YouTube video iestatījumus (zobrata ikona).

Reģistrējies, lai sāktu apmācību un pēc katra e-platformas video kursa, būs tests. Kad tests būs veiksmīgi pabeigts, sadaļā “Mani sertifikāti” varēsiet izdrukāt sertifikātu zem sava konta lietotājvārda.

 

Moodle Courses

E-learning platform provides the primary and secondary teachers with easy access to the Web 2.0 tools. This platform will be accessible for primary and secondary teachers when they create an account for themselves.